El procés de compra

Els usuaris podran veure tots els productes del portal i un cop registrats, podran comprar-los mitjançant l’ús d’una cistella virtual, on l’usuari afegirà aquells productes que li interessin. El procés consistirà en fer clic al botó ‘Afegir a la cistella’ o similar.

Quan l’usuari decideixi que ja compta amb tots els productes o serveis que desitja adquirir, podrà iniciar la tramitació de la comanda, ja sigui amb l’opció ‘Cistella’ o similar, on podrà comprovar els productes o serveis continguts o amb l’opció de ‘Passar per Caixa’ o similar on podrà ja veure el total de la compra realitzada, els impostos associats, així com els costos de transport, si n’hi ha.

Posteriorment l’usuari tindrà l’opció d’escollir entre diferents possibilitats de pagament i finalment realitzar el pagament segons la passarel·la escollida, confirmant en pantalla la informació de la comanda i enviant un correu electrònic a l’adreça de l’usuari per així confirmar l’operació.

Es pot pagar mitjançant els següents sistemes:

  • Transferència bancària
  • Pagament i recollida en botiga

El preu dels productes estarà expressat en euros i inclourà l’impost sobre el valor afegit (IVA).

En el cas del pagament mitjançant targeta Visa o de dèbit, el titular del web no té accés a les dades bancàries vinculades al compte de l’usuari que utilitzi per a la realització d’aquest pagament. El titular del web no coneix ni registra aquestes dades en cap moment de tota l’operació de pagament.

Finalitzat el procés de compra, l’usuari rebrà a l’adreça de correu electrònic subministrada anteriorment durant el procés de registre un resum de la compra realitzada detallant la data, la relació de productes o serveis, el preu, la forma d’enviament i el número de comanda.

Condicions d'enviament

El titular del web s’obliga a enviar els productes o serveis contractats dins de l’àrea coneguda com Espanya Peninsular. No s’enviarà fora d’aquest territori establert.

És possible de la compra de determinats productes o serveis estigui subjecta a despeses d’enviament. Aquestes despeses d’enviament quedaran reflectides de forma clara abans de realitzar el pagament.

El titular del web tindrà cura de que l’enviament arribi a el destinatari en perfectes condicions.

El titular del web no pot fer-se càrrec de possibles demores en el lliurament del producte o servei contractat, degut a causes no imputables al titular del web i per casos de força major o de caràcter fortuït.

L’entrega del producte o servei es lliurarà en el domicili que l’usuari esculli. El titular del web no assumirà cap responsabilitat en cas que aquest producte o servei no es pugui lliurar a causa de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades per l’usuari a aquest efecte.

Si el destinatari del producte o servei no es trobés a casa en el moment del lliurament s’acordarà amb l’empresa de transport una nova entrega en el domicili del destinatari o en una nova direcció. Transcorreguts 7 dies hàbils des de l’últim intent de lliurament, sense que la comanda s’hagi pogut lliurar, aquesta serà retornada al seu origen. Això comportarà l’extinció del contracte establert, alliberant a les parts.

Existeix, si l’usuari ho desitja, la possibilitat de recollir en tenda el producte o servei contractat.

Els terminis d’enviament diferiran en funció del codi postal del destinatari. Per regla general els enviaments es completaran en les següents 72 hores a les que el producte hagi sortit de les nostres instal·lacions.

Dret de desistiment

Segons estipula l’article 102 d) del Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, i altres lleis complementàries, el comprador disposa d’un termini de 14 dies naturals després de la recepció del producte per exercir el dret de desistiment sense haver de justificar raons o tenir cap sanció.

L’usuari (comprador) haurà de contactar amb el titular de la web i manifestar la seva intenció d’exercir el seu dret al desistiment dins el termini estimat i procedir a la devolució del producte segons les formes que per tal procés acordin.

El titular del web reemborsarà totes les sumes pagades per l’usuari. No obstant això, l’usuari assumirà el cost de la devolució del producte.

Un cop realitzada la devolució, el titular del web comprovarà que els productes o serveis retornats es troben en perfecte estat i procedirà a l’abonament de les quantitats en un termini màxim de 14 dies naturals. Si un producte no compta amb el seu embalatge original, podrà patir una depreciació.

Devolucions

Si vols tornar el producte per la raó que sigui, l’hauràs de fer en un termini de 14 dies naturals des del moment en que t’arriba a casa. Per procedir a la seva devolució, el producte haurà d’estar en perfecte estat, nou i sense haver estat usat, més enllà de comprovar el correcte funcionament i bon estat del producte. A més haurà de comptar amb tots els elements que componen el producte, sense faltar cap peça, element, accessori, manual…

Si el producte no té el seu embalatge original, podrà patir una depreciació.

Per procedir a la devolució és convenient enviar un mail mail@mail.com indicant el número de comanda o, el producte que es vol tornar. Així començarà el procés de devolució. El producte s’enviarà a la següent adreça:

 

Apícola Germans Sancho, SL
Partida la Barrera,
43860 L’Ametlla de Mar (Tarragona)
ESPANYA

Serà responsabilitat del comprador el lliurament a l’empresa de transport o de missatgeria el producte a retornar, així com del seu correcte embalat per al transport. Les despeses de l’enviament sempre aniran a càrrec de comprador.

Un cop rebut el producte a les nostres oficines, comprovarem que compleix les condicions per acollir-se al dret de desistiment. Si tot és correcte, en el termini màxim de 14 dies naturals es procedirà a la devolució de l’import pagat pel producte que es torna.

Garanties

Tots els productes venuts a aquesta web, disposen de les garanties que atorga la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. Per això, com a venedors del producte, respondrem davant dels nostres compradors segons la normativa vigent.

La garantia cobrirà aquelles situacions en què hi hagi una manca de conformitat amb el producte adquirit, entenent com a falta de conformitat, que el producte no reuneixi les condicions establertes per la llei anteriorment esmentada. Aquesta garantia cobrirà aquells productes adquirits per persones físiques o persones jurídiques.

El període de garantia s’iniciarà en el moment en què el producte és recepcionat pel client i tindrà una durada de 2 anys, i 1 any per als empresaris. Durant els primers 6 mesos del termini de la garantia, es presumeix que la falta de conformitat del producte ja existia en el moment del lliurament. A partir del sisè mes, el comprador haurà de provar que la manca de conformitat no es deu a les seves accions, a les seves omissions o a la falta de manteniment adequat.

Per exercir el dret de reclamar mitjançant la garantia, caldrà lliurar còpia del document de lliurament del producte, o una còpia de la factura emesa.

L’usuari disposa d’un màxim de 2 mesos per informar de la falta de conformitat del producte rebut, des que aquesta es va manifestar. Transcorreguts els 2 mesos, la garantia seguirà cobrint el producte i la manca de conformitat, però el comprador serà el responsable dels possibles danys i perjudicis que el retard produeixi o agreugi.

La garantia dels productes podrà consistir en la substitució per un altre producte, la reparació, la rebaixa del preu i també en l’extinció d’el contracte de compravenda.

L’usuari podrà triar entre la substitució o la reparació del producte, sempre que aquestes dues opcions fossin igualment equilibrades i raonables, tant tècnica com econòmicament. En ambdós casos, substitució o reparació, seran gratuïtes pel comprador, assumint el titular de la web el total de les despeses necessàries per a la prestació de la garantia, incloent en aquestes despeses les derivades del transport i l’enviament dels productes, els costos de les peces de la reparació, incloent els costos de mà d’obra i qualssevol cost que es derivi del procés de la garantia per assolir la conformitat del producte.  

La reparació o substitució del producte afecte a la garantia es realitzarà en el menor temps possible, sempre tenint en compte la naturalesa del bé comprat. Durant el període que duri la substitució o reparació del producte, se suspendrà el termini de la garantia. La suspensió de l’esmentat termini començarà en el moment en què el producte es posi a les nostres mans i es mantindrà fins que el producte sigui substituït o reparat i es posi de nou a disposició del comprador. Si durant els 6 mesos posteriors al lliurament del producte reparat, es reprodueixen en el producte defectes del mateix origen que els inicialment manifestats, respondrem per la reparació, que es presumeix és per la mateixa causa.

En cas que el producte fos substituït o reparat i després de posar-lo de nou a disposició del comprador, aquest seguís patint de manca de conformitat, el comprador pot exigir la substitució o reparació del producte (segons el que s’hagi convingut). També pot exigir la rebaixa de preu o la resolució de l’contracte.

En cas que no pogués exigir-se la substitució o reparació del producte, el comprador podrà sol·licitar la rebaixa de preu o la resolució del contracte. No obstant això, no és procedent la resolució del contracte quan la falta de conformitat fora d’escassa importància. La rebaixa del preu sempre serà proporcional a la diferència existent entre el valor que el producte tenia en el moment del lliurament d’haver estat d’acord amb el contracte i el valor que el producte efectivament té en el moment del lliurament.

L’usuari abans de posar el producte a la nostra disposició, haurà d’omplir un document de retorn del producte degudament signat i acompanyar-lo del producte, detallant en aquest document la falta de conformitat i enviant tot a:

Apícola Germans Sancho, SL
Partida la Barrera, s/n,
43860 L’Ametlla de Mar (Tarragona)
ESPANYA

Un cop rebut el producte en les nostres instal·lacions, enviarem per mail un document acreditatiu de la recepció del mateix en el qual constarà la data i causa de la manca de conformitat que al·lega el comprador. De la mateixa manera, juntament amb el producte substituït o reparat, lliurarem al comprador un document en què constaran les operacions realitzades en cas de reparació, o s’especificarà que es lliura un producte nou.

Sempre que ho desitgi, el comprador podrà dirigir-se directament al fabricant del producte adquirit al nostre web.

Queden excloses de la garantia, aquelles faltes de conformitat que tinguin a veure amb:

  • Exposició del producte comprat a condicions climatològiques extremes, com la pluja o a fortes humitats.
  • Manipulació indeguda per part del comprador, manca de manteniment, alteracions del producte, cops, caigudes o usos negligents o incorrectes.
  • El desgast derivat de l’ús normal del producte.
  • El final de la vida útil del producte o l’esgotament dels seus components.
  • Aquells productes afectats per catàstrofes naturals com ara incendis, terratrèmols, inundacions, tempestes…
  • Alteració del producte, ja sigui del tot o de parts concretes d’aquest.
  • Productes que el comprador hagi utilitzat per a fins diferents a què se li atribueix de forma normal o que s’hagi fet un us de forma diferent a l’especificat pel fabricant.
  • Qualsevol manipulació, ja sigui realitzada pel comprador o per un tercer.